SEWER+ – profesní nadstavba pro vnější sítě

SEWER+ je profesní nadstavbové řešení pro široké spektrum CAD platforem, které komplexně řeší projektování a správu venkovních sítí a to především kanalizace (gravitační a tlakové), vodovodů, plynovodů a datových či elektrických podzemních vedení. Díky licenci SEWER+ snadno, rychle a přehledně projektujete komplexní jakkoli rozsáhlé venkovní sítě.

SEWER+ je rozšíření pro AutoCAD Civil 3D, které komplexně řeší projektování a správu venkovních sítí, především pak potrubních jako – kanalizace, vodovody, plynovody a dále elektrických a datových vedení. Díky SEWER+ snadno vytváříte komplexní potrubní sítě, na jedno kliknutí myší získá uživatel podélné profily, včetně křížení se všemi v situaci zakreslenými sítěmi, dále řezy, výpočty kubatur a to vše je podpořeno hydrotechnickými výpočty.

Sewer+-Situace_a_Paleta_projektu

Základními funkcemi SEWER+ jsou:

 • projektování venkovních potrubních sítí – kanalizace, vodovod, plynovod,
 • projektování elektrických a datových podzemních sítí,
 • návrh trubních a kabelových sítí v situaci s automatickou tvorbou popisu tras,
 • vykreslování podélných profilů včetně zobrazení křížení objektů sítí vykreslených v situaci na jedno kliknutí myši s interaktivním návrhem nivelety sítě,
 • obsahem českého lokalizačního balíčku jsou šablony pro CAD systém, pro SEWER+ a také katalogy potrubí a šachet, vše je možné snadno upravit a rozšířit dle potřeb uživatele a výrobců těchto objektů,
 • v programu jsou obsaženy hydrotechnické výpočty pro kanalizaci dle Bartoškovy metody,
 • dále hydrotechnické výpočty pro vodovod s přímým napojením na Epanet,
 • je také integrován automatický výpočet QTO – výkazů kubatur jednotlivých vrstev založený na nadefinovaných příčných řezech dle tvaru výkopu s možností jejich vykreslení.

Sewer+_PP

Výběr nejdůležitějších nástrojů pro tvorbu situace v programu SEWER+:

 • Model terénu – digitální model terénu je možné převzít z modelu AutoCAD Civil 3D, případně využít vlastní nástroje pro tvorbu DTM nad obecnými CAD systémy jako je AutoCAD, BricsCAD či ZW CAD.
 • Sítě – projekt / model není v podstatě datově omezen, tzn., že limity jsou dány jen zvoleným CAD jádrem a jeho systémovými nároky. Trasy sítí je možné zadávat interaktivně v prostředí výkresu či převést stávající CAD entity na objekty tras. Sítě je možné kdykoliv upravit, díky dynamickému modelu jsou vždy změny okamžitě aplikovány pro celý model.
 • Informace o sítích – každý prvek (potrubí, šachta nebo uzel, řad, větev atd.) si kromě grafické informace s sebou nesou i další jako je typ potrubí, jeho vlastnosti, rozměry šachet, apod.
 • Popis sítí – ihned při vykreslování sítí je vypisován polohopis, doplněný o automatické popisky, určené uživatelem pomocí šablony programu. Popisky jsou editovatelné skrze nastavení šablony, kdy je možné popsat např. délku, průměr, materiál, spád, staničení šachet a uzlů, výšky dna, poklopů, a mnoho dalšího.
 • Objekty sítí – v libovolném místě sítě je možné definovat další objekty, a to nejen křížení, ale i přípojky, spoje, atd.
 • Výkazy – veškeré objekty, sítě, materiálové kalkulace atd. je možné exportovat.

Sewer+-Pricne_rezy

Výčet nejdůležitějších funkcí pro tvorbu podélných profilů:

 • Vykreslování – vykreslování podélného profilu je možné pro všechny sítě v situaci jedním kliknutím myši, při kterém dojde k vykreslení výšek navrženého i stávajícího terénu, objektů uzlů atd.
 • Návrh nivelety – Niveletu je možné zadávat graficky pro jednotlivé uzly/šachty, jednotlivě číselně pro tyto objekty anebo zadáním konstantní hloubky všem objektům, zadané např. relativně k terénu.
 • Zobrazení podélného profilu – stejně tak, jako ostatní objekty, je možné editovat, nastavit různé srovnávací roviny i v průběhu jednoho profilu pro řešení míst s velkým převýšením atd.
 • Aktualizace profilu – dynamický model reflektuje změny a zapracovává je do projektu – data jsou tak vždy propojena a aktuální.
 • Křížení sítí – křížení jsou automaticky vykreslována do podélných profilu a to i s popisem o pozici křížení, rozměru, atd.

Sewer+-Kubatury-1

Nejdůležitější funkce pro vytváření příčných řezů:

 • Vzorové příčné řezy – pro každou trasu je možné určit řadu vzorových příčných řezů, určujících tvar výkopu, skladbu a tloušťky jednotlivých vrstev. Vrstvy je možné definovat jako živice, humus, podsypy, obsypy atd.
 • Vykreslování příčných řezů – po zadání vzorového příčného řezu lze vykreslit jednotlivé řezy v daném staničení, řezy jsou doplněny o informace, jako jsou rozměry, výšky atd.
 • Výpočet kubatur – na základě těchto vzorových řezů se provádí automatický výpočet kubatur a to jak po jednotlivých položkách, tak i celkový report objemů výkopu a náspu.

Sewer-IFC_atributes

Nejdůležitější informace pro hydrotechnické výpočty, jsou součástí programu:

 • Výpočet srážek – se SEWER+ můžete zadat jednotlivá povodí a určit typy povrchů povodí. Povodí je možné graficky znázornit i v situaci vytvořit tak hydrotechnickou mapu. Výpočty je možné provádět různými metodami – zadáním ITP diagramu, výpočtem dle Reinholda anebo pomocí nastavení aktuálních srážek. V programu naleznete již připravené hodnoty srážek jednotlivých oblastí České republiky dle Trupla.
 • Výpočet odpadních vod – kromě samotných srážek lze v SEWER+ definovat i další vstupy do potrubního systému: z průmyslu, od obyvatel nebo případně další zadané zdroje (v závislosti na počtu obyvatel, spotřeby průmyslu a to na hektar nebo konstantou).
 • Dimenzování – na základě zadaných spádů a vstupů do systému SEWER+ zkontroluje, zda uživatelem zadané dimenze vyhovují. Pokud nikoli, systém na tuto skutečnost upozorní a automaticky opraví hodnoty na vyhovující. Výpočet se provádí v závislosti na maximálním procentuálním plnění potrubí a minimální rychlosti toku.

Sewer-IFC_final

 • Výpočty vody – se SEWER+ lze navrhovat také vodovodní potrubí, program je tak tedy schopný provádět kontrolu i těchto sítí. Výpočty vycházejí z nastavení vlastností jednotlivých uzlů, kdy je určující, zda daný uzel je zdrojem vody či pumpou, čerpadlem, hydrantem, atd.

Podporované CAD platformy

SEWER+ podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum anebo ZW CAD.

civil3dlogoAutoCAD logo

Napsat komentář